عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

عکس/ سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهراباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت ٨ صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در نماز خانه
مشرق نیوز
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

واکنش جالب کاربران ایرانی به توهم جدید نتانیاهو

پس از انتشار پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو به مردم ایران، لحظاتی پیش وی پیامی را برای تشکر از مردم ایران ارسال نمود.
اتاق خبر ۲۴
تبعات سلفی های بی مورد در حادثه پلاسکو

تبعات سلفی های بی مورد در حادثه پلاسکو

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، گفت: مقابله با ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی بدون همراهی و مشارکت مردم نتیجه بخش نیست.
خبرگزاری مهر
٢٠ هزار بسته انفجاری کشف شد

٢٠ هزار بسته انفجاری کشف شد

وزارت دفاع عراق امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد : در مناطق ازاد شده در استان الانبار واقع در غرب کشور ٢٠ هزار بسته انفجاری خنثی شد.
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
واکنش های بزرگان به رکوردشکنی رونی

واکنش های بزرگان به رکوردشکنی رونی

شب گذشته در حالی که شیاطین سرخ تا ثانیه های پایانی یک بر صفر از استوک عقب بودند، رونی ضمن رکوردشکنی در تاریخ باشگاه منچستریونایتد، یک امتیاز حساس را نیز به ارمغان اورد.
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز
عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

عکس/شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو

ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم اتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان ١٧ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه اتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، ماموران همچنان بی وقف
مشرق نیوز