یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در شهر نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در استان نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در استان نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در استان نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در استان نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در شهر نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در شهر نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر دادند.
یک سخنگوی نیروهای ایتلاف ضد داعش به رهبری امریکا از مخفی شدن البغدادی سرکرده داعش در شهر نینوا درحالی که جلیقه  انتحاری  به تن دارد، خبر داد.
سبزوار نیوز / بسیاری از رهبران بلندپایه داعش ترجیح می‌دهند که کشته شوند تا اینکه زنده دستگیر شوند.