صندوق کودکان سازمان ملل متحد از کشته‌شدن 1400  کودک  یمنی از ابتدای تجاوز عربستان به این کشور تاکنون خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد از کشته شدن 1400  کودک  یمنی از ابتدای تجاوز عربستان به این کشور تاکنون خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل از کشته شدن بیش از 1400  کودک  در درگیری‌های یمن خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل از کشته شدن بیش از 1400  کودک  در درگیری‌های یمن خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل از کشته شدن بیش از 1400  کودک  در درگیری‌های یمن خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد از کشته شدن 1400  کودک  یمنی از ابتدای تجاوز عربستان به این کشور تاکنون خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد از کشته شدن 1400  کودک  یمنی از ابتدای تجاوز عربستان به این کشور تاکنون خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد از کشته شدن 1400  کودک  یمنی از ابتدای تجاوز عربستان به این کشور تاکنون خبر داد.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید از ماه مارس 2015 که حملات عربستان سعودی به یمن اغاز شد، نزدیک به 1400  کودک  کشته و دو هزار مدرسه غیرقابل استفاده شده‌اند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد از کشته شدن 1400  کودک  یمنی از ابتدای تجاوز عربستان به این کشور تاکنون خبر داد.